ALGEMENE VERKOOP- EN FACTUURVOORWAARDEN

1 Deze factuur is betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van Papier&Co vóór de vermelde vervaldag op de ondervermelde bankrekening.
Klachten moet binnen de 8 (acht) dagen na ontvangst van de factuur geschieden. 2 Bij niet-betaling of laattijdige betaling is van rechtswege en zonder
ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% en een schadebeding van 10% op het factuurbedrag vanaf de vervaldatum van de factuur, met 
een minimum van 125,00 euro ter dekking van de administratieve kosten. 3 De aansprakelijkheid van Papier&Co is beperkt tot het bedrag dat door
de beroepsaansprakelijkheidverzekering wordt gedekt. Indien onze verzekeraar om welkdanige reden geen dekking zou verlenen, is de aansprakelijkheid
van Papier&co beperkt tot hoogstens 50% van het factuurbedrag. 4 De rechtbanken te Gent zijn bevoegd voor het regelen van mogelijke geschillen.